کدامیک از سوره‌ها به دعا ختم می‌شود؟

کدامیک از سوره‌ها به دعا ختم می‌شود؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ناس (4 نفر)
  • کوثر (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی