کدامیک از موجودات زیر به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند؟

کدامیک از موجودات زیر به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی