رعد و برق میتواند چند درجه سانتی گراد حرارت تولید کند؟

رعد و برق میتواند چند درجه سانتی گراد حرارت تولید کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی