کدامین پیامبران مجرد زندگی کردند؟

کدامین پیامبران مجرد زندگی کردند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت یحیی وعیسی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی