کشور رومانی در کدام قاره قرار دارد؟ ‏hassan20

کشور رومانی در کدام قاره قرار دارد؟ ‏hassan20

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اروپا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی