.نام جزایر قناری در اقیانوس ارام از نام کدام حیوان گرفته شده است؟!

.نام جزایر قناری در اقیانوس ارام از نام کدام حیوان گرفته شده است؟!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی