مثل مقابل به چه چیزی اشاره دارد؟ با تو دارم اى حكیم با تمیز مرغ آتشخوار و آتش بر و بال من است.

مثل مقابل به چه چیزی اشاره دارد؟ با تو دارم اى حكیم با تمیز مرغ آتشخوار و آتش بر و بال من است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی