اگر همه مردم دنیا بر دوش هم می ایستادند ، بلندای آن ها به ....... میلیون کیلومتر می رسید .

اگر همه مردم دنیا بر دوش هم می ایستادند ، بلندای آن ها به ....... میلیون کیلومتر می رسید .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی