اولین اتومبیل را چه کسی وارد ایران کرد؟

اولین اتومبیل را چه کسی وارد ایران کرد؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ناصرالدین شاه قاجار (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی