پلازميدها كه نوعي مولكول DNA حلقوي هستند. در درون كدام جانداران حضور دارند و مي توانند مستقل از كروموزوم اصلي جاندا

پلازميدها كه نوعي مولكول DNA حلقوي هستند. در درون كدام جانداران حضور دارند و مي توانند مستقل از كروموزوم اصلي جاندا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی