ایا میدانید کدام سیاره است که در جهت عقربه ساعت به دور خودش میچرخد؟

ایا میدانید کدام سیاره است که در جهت عقربه ساعت به دور خودش میچرخد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی