کدام گزینه درباره واژه های (شفا)و(رحمت) صحیح می باشد؟

کدام گزینه درباره واژه های (شفا)و(رحمت) صحیح می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی