این سخن از کیست؟هر كه دلداده ادب باشد، بدي هايش كاسته شود.

این سخن از کیست؟هر كه دلداده ادب باشد، بدي هايش كاسته شود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها