الباسقات نام ديگر كدام سوره است؟

الباسقات نام ديگر كدام سوره است؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ق (9 نفر)
  • ص (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی