هر عدد به توان صفر برسد حاصل چند میشود

هر عدد به توان صفر برسد حاصل چند میشود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی