این شعر از کیست؟؟ تنها چیز نو پرستوان اند در آسمان شهر.

این شعر از کیست؟؟ تنها چیز نو پرستوان اند در آسمان شهر.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی