این سخن از کیست:صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است .

این سخن از کیست:صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی