کلمه \\"آقا و خانم\\"از چه زبانی به فارسی آمده است؟

کلمه \\"آقا و خانم\\"از چه زبانی به فارسی آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی