بیت زیر چه ارایه ملموسی داره؟ مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت خرابم میکند هر دم فریب چشم جادویت

بیت زیر چه ارایه ملموسی داره؟ مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت خرابم میکند هر دم فریب چشم جادویت

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی