کنایه از چیست(ادم نمی داند به کدام سازش برقصد)؟

کنایه از چیست(ادم نمی داند به کدام سازش برقصد)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی