قصه ی رنگ پریده خون سرد\\"اولین کتاب شعر .........بود

قصه ی رنگ پریده خون سرد\\"اولین کتاب شعر .........بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی