این سخن از کیست؟دروغ مثال برف است که هر چه آن را بغلتانید بزرگتر میشود.

این سخن از کیست؟دروغ مثال برف است که هر چه آن را بغلتانید بزرگتر میشود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی