این جمله از کیست\\\\\\\\\\"عبرت ها چه فراوانند و عبرت گرفتن ها چه اندک!\\\\\\\\\\"؟

این جمله از کیست\\\\\\\\\\"عبرت ها چه فراوانند و عبرت گرفتن ها چه اندک!\\\\\\\\\\"؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی