بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند گردند.

بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند گردند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی