مهریه‌ی «قطام» برای ازدواج با «ابن ملجم» چه بود؟

مهریه‌ی «قطام» برای ازدواج با «ابن ملجم» چه بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی