اولین کلیسای ساخت بشر ، یعنی کلیسای پطرس مقدس در كشور .... می باشد.mina72

اولین کلیسای ساخت بشر ، یعنی کلیسای پطرس مقدس در كشور .... می باشد.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی