۴) این چه نوع اتحادی است؟ (a+b)*2+(a+b)*

۴) این چه نوع اتحادی است؟ (a+b)*2+(a+b)*

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی