مدیر عامل سابق و تاسیس کننده شرکت اپل؟

مدیر عامل سابق و تاسیس کننده شرکت اپل؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی