برترين اعمال كدام است؟ فرمود: خلق نيكو.

برترين اعمال كدام است؟ فرمود: خلق نيكو.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی