این بیت از کیست از صدای سخن عشق ندیدم خوش ترــــــــــــــــــیادگاری که در این گنبد دوار بماند

این بیت از کیست از صدای سخن عشق ندیدم خوش ترــــــــــــــــــیادگاری که در این گنبد دوار بماند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی