جمله (آرامش غنیمت است و ترک ان خسارت) از کیست؟

جمله (آرامش غنیمت است و ترک ان خسارت) از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی