کدامست گنبدی که در ندارد کلید اهنینش قفل گشاید هزار بجه دارد درشکمز هر بچه 2 صد مادر بزاید

کدامست گنبدی که در ندارد کلید اهنینش قفل گشاید هزار بجه دارد درشکمز هر بچه 2 صد مادر بزاید

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی