جمله (( زنها اختراعهای بزرگی نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.)) از کیست؟.

جمله (( زنها اختراعهای بزرگی نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.)) از کیست؟.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی