عبارت ( جایی نمی خوابد که زیرش آب برود ) در چه زمانی به کار می رود.....

عبارت ( جایی نمی خوابد که زیرش آب برود ) در چه زمانی به کار می رود.....

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی