در کجا و چه سالی خودکار اختراع شد ؟

در کجا و چه سالی خودکار اختراع شد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی