گرم ترین نقطه بدن انسان کدام است ؟

گرم ترین نقطه بدن انسان کدام است ؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مغز (3 نفر)
  • قلب (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی