معنیه کلمه ی administratorچیست؟؟

معنیه کلمه ی administratorچیست؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی