کدام یک از دکتران میتوانند بدون ابزار لازم جلوی خونریزی قلب را بگیرند؟

کدام یک از دکتران میتوانند بدون ابزار لازم جلوی خونریزی قلب را بگیرند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی