كدام سورۀ قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟

كدام سورۀ قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی