در كدام سوره كلمه «الله» چهل بار آمده است؟

در كدام سوره كلمه «الله» چهل بار آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی