درخت بلوط تا قبل از چندسالگی میوه نمی‌دهد ؟

درخت بلوط تا قبل از چندسالگی میوه نمی‌دهد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی