آیا میدانید درخت بلوط تا قبل از ---- سالگی میوه نمی دهد.

آیا میدانید درخت بلوط تا قبل از ---- سالگی میوه نمی دهد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی