یک گرم سم مار کبری می تواند ----- نفر را بکشد.

یک گرم سم مار کبری می تواند ----- نفر را بکشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی