حیوانی که نفس کشیدنش آگاهانه است و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی با نفس نکشیدن تمامش میکند

حیوانی که نفس کشیدنش آگاهانه است و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی با نفس نکشیدن تمامش میکند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی