بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه از سال 29 روز دارد ؟

بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه از سال 29 روز دارد ؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 1 (3 نفر)
  • 3 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی