حلزون می تواند ------- سال بخوابد.

حلزون می تواند ------- سال بخوابد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی