عبارت «از عرش به فرش آمدن» كنايه از چيست؟

عبارت «از عرش به فرش آمدن» كنايه از چيست؟

تاکنون 88 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • صعود كردن (67 نفر)
  • بي نياز شدن (21 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی