سه تن از سرداران شهید که در ازاد سازی شهرستان پاوه (غائله کردستان)حماسه افریدند؟

سه تن از سرداران شهید که در ازاد سازی شهرستان پاوه (غائله کردستان)حماسه افریدند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی