بزرگترین بنای خشتی جهان در کدام استان و شهر قرار دارد؟

بزرگترین بنای خشتی جهان در کدام استان و شهر قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی