این سخن از کیست؟(چشم ها اورا به اشکار نبینند،اما قلب ها او را با حقیقت ایمان در یابند)

این سخن از کیست؟(چشم ها اورا به اشکار نبینند،اما قلب ها او را با حقیقت ایمان در یابند)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی